header banner
Default

Wat zijn de Verenigde Naties (VN)? Buitenlandse Zaken


Weblogbericht | 01-08-2023 | Ministerie van Buitenlandse Zaken

In de Verenigde Naties (VN) werken 193 landen met elkaar samen, voor een betere en veiligere wereld. Maar wat doen de Verenigde Naties? En wat maakt de VN belangrijk voor Nederland? We leggen het uit.

Nederland en de wereld

VIDEO: Ontdek de Rol van de NAVO: Begrijpelijke Uitleg door Buitenlandse Zaken!
TypischNederlands

Er gebeurt veel in de wereld. En dat merken we ook in Nederland. Denk aan de gevolgen van conflict, klimaatverandering, terrorisme en cybercriminaliteit. Het zijn uitdagingen die Nederland niet alleen kan oplossen. Nederland is voor zijn welvaart en veiligheid afhankelijk van andere landen. Daarom is het belangrijk dat Nederland samenwerkt met de rest van de wereld. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken zet zich daarvoor in. En er is één organisatie waarin de hele wereld samen kan werken: de Verenigde Naties.

Een plek voor landen om gezamenlijke problemen te bespreken en gezamenlijke oplossingen te vinden.

Wat doen de Verenigde Naties?

VIDEO: 75 jaar Verenigde Naties
Belgian Presidency of the Council of the EU 2024

De Verenigde Naties (in het Engels: United Nations) is een organisatie waar 193 landen samenkomen. Om met elkaar te kunnen samenwerken. En te zorgen voor meer vrede en veiligheid in de wereld.

De Verenigde Naties hebben daarvoor verschillende uitvoerende onderdelen. Denk aan de ongeveer 90.000 militairen, politie en burgers (Peacekeepers) die werken in vredesmissies over de hele wereld. Of de VN-organisatie UNHCR die vluchtelingen helpt, UNICEF dat zich wereldwijd inzet voor kinderen, en het World Food Programme dat in actie komt tegen honger wereldwijd. 

Ook biedt de VN een platform aan landen om met elkaar te overleggen en afspraken te maken. Denk aan de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad in New York, of de Mensenrechtenraad in Genève. 

Doelen van de Verenigde Naties

VIDEO: Waarom is de VN opgericht?
Clipphanger

De Verenigde Naties werden in 1945 – na de Tweede Wereldoorlog – opgericht door 51 landen, waaronder Nederland. Sinds het begin zijn de doelstellingen van de VN:

  • een wereld zonder oorlog;
  • zorgen voor goede banden tussen landen (lees ook: wat is diplomatie?);
  • landen helpen om samen te werken: om het leven van arme mensen te verbeteren, honger en ziektes tegen te gaan, en de vrijheid en rechten van mensen te verbeteren.

De Verenigde Naties hebben veel voor elkaar gekregen. Zo nam de armoede in de wereld met meer dan de helft af tussen 2000 en 2020. Ziektes zoals pokken werden uitgeroeid dankzij wereldwijde vaccinatiecampagnes. 

VN: doelen voor 2015-2030

VIDEO: The United Nations Explained: How Does it ACTUALLY Work? - TLDR News
TLDR News Global

Voor de periode 2015-2030 hebben landen binnen de VN 17 doelen opgesteld om samen te bereiken – dit zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Deze doelen richten zich onder andere op het gezamenlijk beëindigen van extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

Wat is het verschil tussen de VN en de NAVO?

VIDEO: What is the United Nations
FN-sambandet Norge
De Verenigde Naties zijn een organisatie voor vrede, veiligheid en samenwerking. Bijna ieder land ter wereld is lid. De NAVO is een militair bondgenootschap tussen 31 landen uit Europa en Noord-Amerika – om de vrijheid en veiligheid van alle landen die lid zijn te beschermen (lees ook: wat doet de NAVO?).

Welke landen zijn lid van de Verenigde Naties?

VIDEO: Wat de Verenigde Naties (niet) kunnen in een oorlog
EenVandaag

193 landen zijn lid van de Verenigde Naties. Bekijk het overzicht op de website van de Verenigde Naties (Engels).

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van de Verenigde Naties?

VIDEO: INCASSOMAN van de ONDERWERELD; het BIZARRE LEVEN van BOYD BRAKEL | De Verandering
EO

De Verenigde Naties heeft een aantal belangrijke onderdelen (hoofdorganen). De meeste zijn gevestigd in het VN-hoofdkwartier in New York. Eén zit in Den Haag: het Internationaal Gerechtshof, en één in Genève, de Mensenrechtenraad (OHCHR).

Vergroot afbeelding
De vergaderzaal van de Verenigde Naties in New York.

Welke VN-landen hebben vetorecht?

VIDEO: Halfzussen 'VERGETEN' ERNSTIG ZIEKE HALFBROER en WEIGEREN ERFENIS TE DELEN! | Waar is mijn erfenis?
SBS6

In de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties hebben alleen de vijf permanente leden vetorecht: China, Engeland, Frankrijk, Rusland en de Verenigde Staten. Deze landen kunnen een besluit dat in de Veiligheidsraad een meerderheid van stemmen krijgt, alsnog tegenhouden.

Wat heeft Nederland aan de VN?

VIDEO: #1437: Heeft de liberale democratie nog toekomst? | Gabriël van den Brink en Marin Terpstra
De Nieuwe Wereld

De Verenigde Naties staan voor waarden die ook voor Nederland belangrijk zijn. Denk aan democratie, rechtspraak, mensenrechten en vrije handel. Binnen de VN maken we daar afspraken over, en kunnen we landen aanspreken als ze zich niet aan een afspraak houden. Zo werkt Nederland aan een veiligere wereld waarin regels worden nageleefd, en niet het recht van de sterkste geldt. En dat maakt ook Nederland veiliger.

Nederland is met zijn economie behoorlijk op het buitenland gericht. Nederlandse export zorgt voor een derde van onze welvaart – en 2,1 miljoen banen. Ook daarom zijn de Verenigde Naties belangrijk: om met andere landen te blijven werken aan wereldwijde handel en een stabiele economie.

Meer weten over de voordelen van de VN? Bekijk de video hieronder:

VIDEO: SOUTH OSSETIA | What Does Russia Really Want?
Prof James Ker-Lindsay

Sources


Article information

Author: Michael Thompson

Last Updated: 1703171281

Views: 682

Rating: 4.1 / 5 (84 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michael Thompson

Birthday: 1941-12-14

Address: 9122 Cindy Shore Apt. 214, Conleyport, TX 20263

Phone: +3960982339933179

Job: Article Writer

Hobby: Cooking, Baking, Card Collecting, Rock Climbing, Coffee Roasting, Orienteering, Juggling

Introduction: My name is Michael Thompson, I am a steadfast, fearless, risk-taking, venturesome, treasured, honest, audacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.